โครงการปริญญาตรีแววนวัตกร (4+1)

โครงสร้างหลักสูตร

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชา วิทยาการสารสนเทศ IS

โครงสร้างหลักสูตร

แขนงวิชา วิทยาการสารสนเทศ เป็นแขนงวิชาที่เน้นการทำวิจัย เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ มีทักษะในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่

แผน  ก.  แบบ ก 1 38          หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 38          หน่วยกิต

แผน  ก.  แบบ ก 2 38          หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 38          หน่วยกิต
หมวดวิชาสัมมนา 3           หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 14          หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9           หน่วยกิต