โครงการปริญญาตรีแววนวัตกร (4+1)

ภาพรวม

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชา วิทยาการสารสนเทศ IS

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Information Technology)

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร
38  หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี หลักสูตรปริญญาโททางวิชาการ

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย

แขนงวิชา

โครงการปริญญาตรีแววนวัตกร จะให้นักศึกษาเรียนในแขนงวิชา ดังนี้

(1)  แขนงวิชา วิทยาการสารสนเทศ (IS)

เป็นแขนงวิชาที่เน้นการทำวิจัย เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ มีทักษะในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2

แผนการรับนักศึกษา

แขนงวิชา กลุ่มเรียน แผนการเรียน แผนการรับ
วิทยาการสารสนเทศ (IS) ในเวลาราชการ แผน ก 1 5 คน
วิทยาการสารสนเทศ (IS) ในเวลาราชการ แผน ก 2 10 คน

หมายเหตุ จำนวนการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีการศึกษา