โครงการปริญญาตรีแววนวัตกร (4+1)

รายละเอียดอื่นๆ

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชา วิทยาการสารสนเทศ IS

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมสารสนเทศ และได้ศึกษามาแล้ว 5 ภาคการศึกษาปกติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้
2. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.75 ของ 5 ภาคการศึกษาปกติ
3. มีผลงานเชิงวิจัยหรือนวัตกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
– มีผลงานประกวดในเชิงนวัตกรรมที่ได้รางวัลหรือผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จากการประกวดระดับชาติหรือนานาชาติ หรือที่จัดหรือร่วมจัดโดยคณะหรือสถาบัน หรือ
– มีผลงานนวัตกรรมที่มีหลักฐานการนำไปใช้งานจริง หรือ
– มีบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
– มีรายการการสำรวงจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิจัย ที่ได้จากการค้นคว้าบทความที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 บทความ โดยให้ทำสำเนาบทความดังกล่าวแบนท้ายรายงานด้วย ทั้งนี้ในการเขียนรายงานห้ามใช้การแปลหรือคัดลอกบทความมาส่ง ให้เขียนขึ้นจากความเข้าใจในเนื้อหาที่ศึกษาค้นคว้ามาจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่่ง แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปด้วยตนเอง
4. ต้องมีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ. 2560

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตาม ข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

กลุ่มเรียนในเวลาราชการ  :        วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา  09.00 – 16.00 น.
กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ  :      วันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 09.00 – 20.00 น.

ภาคการศึกษาที่ 1       เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2       เดือนมกราคม – เดือนเมษายน

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

นักศึกษาสามารถใช้ระยะเวลาศึกษาให้ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

การลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา

เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

กระบวนการประเมินผล

แผน ก 1 และ ก 2 ประกอบไปด้วย
(1) การรายงานความก้าวหน้าหรือบทความวิชาการในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
(2) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ การประเมินผลกระทำในรูปของคณะกรรมการสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน
(3) ผลงานวิจัยของนักศึกษาต้องได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในเอกสารการประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการหรือวิจัย ที่มีผู้ประเมิน ตามรายชื่อที่คณะฯ อนุมัติ และเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 หมวด 15
(4) นักศึกษาต้องผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ซึ่งประเมินผลในรูปของคณะกรรมการสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันฯ

การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • นักศึกษาต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดแต่ละหลักสูตร และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4.00 แต้มระดับคะแนน
  • นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่สถาบันกำหนด
  • นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ