รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560  

1. แบบรับตรง  

2. แบบโควตาผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ   

*** สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบมานี้ค่ะ