ประกาศ สถานที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท (กลุ่มนอกเวลาราชการ) ภาคเรียนที่ 1/2554

ประกาศ สถานที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท (กลุ่มนอกเวลาราชการ) ภาคเรียนที่ 1/2554

  • สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 /2554 และไม่สะดวกที่จะเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ลาดกระบัง ให้แจ้งความจำนง โดย

ยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำนงได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นลอยห้อง M05 ภายในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่     และส่ง E-Mail มาที่ rattana@it.kmitl.ac.th  หรือ Fax. เบอร์ 02-7234946

  • รายวิชาแขนงเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ IST 
  • รายวิชาแขนงเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ITM