ประกาศเลื่อนวันรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทภาคการศึกษาที่ 1/2554

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเลื่อนการรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554   จากวันที่ 8 เมษายน 2554 เป็นวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.  ณ งานบริการการศึกษา (ชั้นลอย) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจลดังนี้

  และให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2723-4936-39 หรือ โทรสาร 0-2723-4946

หรือ อีเมล : rattana@it.kmitl.ac.th   หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวค่ะ

                                                                               งานบริการการศึกษา คณะไอที ลาดกระบัง

                                                                                              5    เม.ย. 2554