ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2554

1. ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต   

2. ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

– แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ  แผน ก 1 (กลุ่มเรียนในเวลาราชการ) ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

– แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ แผน ก 2 (กลุ่มเรียนในเวลาราชการ)   

– แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ แผนข (กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ)   

 – แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ   (กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ)   

 

รายชื่อผู้สอบได้ลำดับสำรองที่อาจมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

– แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ แผน ก 2 (กลุ่มเรียนในเวลาราชการ)   

– แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ แผนข (กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ)   

 – แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ   (กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ)  

 

การรายงานตัว