รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สำหรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สำหรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2554

1. ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

2. ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

– แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ  แผน ก 1 (กลุ่มเรียนในเวลาราชการ) 

– แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ แผน ก 2 (กลุ่มเรียนในเวลาราชการ) 

– แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ แผนข (กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ) 

 – แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ   (กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ) 

 

สถานที่รายงานตัวสอบสัมภาษณ์