ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
 

  • วัน/ เวลา/ สถานที่สอบ และเอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ