รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2554

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ แผน ก1 และ ก2
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 

  • รายละเอียดการรับสมัคร http://www3.reg.kmitl.ac.th/xadmission/index/index.php
     
  • รายวิชาของหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ แผน ก1 และ ก2  

  • ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

    รายละเอียดดังนี้ http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/622