รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิการยน 2561

ดูรายละเอียด