ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน ที่มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน ที่มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว  เข้ารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00-12:00 น. ณ สำนักทะเบียนปละประมวลผล ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา **