📢 คณะไอทีลาดกระบัง ประกาศขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 ประกอบกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.

📍 ยังคงให้มีการจัดการเรียนการสอน และการสอบทุกหลักสูตร (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา) ในรูปแบบออนไลน์ต่อไปจนจบปีการศึกษา 2562 ยกเว้นนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ที่มีความจำเป็นในการเข้าปฏิบัติงานในคณะ/สถาบัน สมารถยื่นคำร้องการขอเข้าฏิบัติงานต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาตามความเหมาะสม

📍 บุคลากรให้ปฏิบัติงานในรูปแบบทำงานจากบ้าน (Work from Home) หรือปฏิบัตงานในสถาบันตามความเหมาะสม และให้มีมาตรการในการเว้นระยะห่างในการทำงาน (Physical Distancing)