4 ช่องทางร้องเรียนการทุจริต – คณะไอทีลาดกระบัง

ต่อต้านทุจริต เพื่อประเทศไทยที่ใสสะอาด ..คณะไอทีลาดกระบังร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

พบเห็นผู้ทำการทุจริตในคณะ..อย่างนิ่งเฉย ร่วมกันเป็นหูเป็นตา
คณะไอทีลาดกระบัง เปิด 4 ช่องทางร้องเรียน หากพบเห็นผู้กระทำผิดในการใช้ทรัพย์สินและสาธารณูปโภคของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือกลุ่มบุคคลภายในคณะ
1) แจ้งด้วยตนเองได้ที่ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ งานอาคารสถานที่
2) ส่งข้อความร้องเรียนผ่านตู้รับความคิดเห็น ชั้น 6 (บริเวณจุดที่ตั้ง Mailbox)
3) ผ่านทางอีเมล์: detp_building@it.kmilt.ac.th
4) Scan QR Code (ตามที่ปรากฏในภาพ)

*คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปฏิบัติตามแผนวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)