Best Paper Award จากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 11

นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบังคว้ารางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสภาคณบดีเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เมื่อระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มีชื่อว่า “ระบบจัดการเครือข่ายเพื่อกระจายการจราจรบนเครือข่าย โดยใช้โครงสร้างตามสถาปัตยกรรมเอสดีเอ็น” ซึ่งเป็นการนำเสนอสถาปัตยกรรมสำหรับการจัดการระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์ โดยเป็นแนวคิดในการนำซอฟต์แวร์มาช่วยควบคุมการทำงาน และบริหารจัดการเครือข่ายที่มีความซับซ้อน แต่อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวจะสามารถทำงานได้เฉพาะบนอุปกรณ์เครือข่ายยุคใหม่ที่รองรับสถาปัตยกรรมแบบเอสดีเอ็นเท่านั้น เพื่อให้อุปกรณ์เครือข่ายแบบดั้งเดิม ( Legacy device) ทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบเอสดีเอ็นได้ ผู้วิจัยจึงมีการสร้างระบบต้นแบบซึ่งอ้างอิงการทำงานจากสถาปัตยกรรมเอสดีเอ็นขึ้นมาเพื่อช่วยตรวจสอบสถานะการทำงาน กระจายภาระงานในระบบเครือข่าย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย งานวิจัยฉบับนี้ยังนำเสนอการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการกระจายภาระงานภายใต้ระบบต้นแบบที่กลุ่มผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น จากผลการทดสอบระบบกับอุปกรณ์เครือข่ายจริงพบว่า ระบบต้นแบบสามารถกระจายการจราจรที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการใช้แบนด์วิดท์อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของทีมนักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง ประกอบด้วย นายชยุตม์ สว่าง, นางสาวอนุชิตา มัชฌิมา (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) นาย ธนานพ ทองถาวร และนายวรวัชร ณรงคะชวนะ (นักศึกษาระดับปริญญาเอก) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ ประภาวัต อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.