ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะไอทีลาดกระบัง

ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะไอทีลาดกระบังจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครบรอบ 23 ปี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นอกจากนี้ทางคณะได้จัดให้มีการมอบทุนให้กับนักศึกษาคณะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าของ โดยแบ่งเป็น ทุนช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาที่กู้ กยศ. หรือ กรอ. จำนวนเงิน 10,000 บาท 1 ทุน และทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ฉุกเฉิน จำนวนเงิน 20,000 บาท จำนวน 4 ทุน รวมเป็นเงิน 90,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นพพร โชติกกำธร คณบดี ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุนในครั้งนี้