หลักสูตร IoT Fundamentals Workshop สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่น 1

หลักการ
ในฐานะที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นหนึ่งในสมาชิก ในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ (Cisco Networking Academy Program; CNAP) ในฐานะ Instructor Training Centerซึ่งต้องดูแลและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกประเทศไทย จึงเสมือนเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ทางคณะฯควรเปิดอบรมเพื่อการพัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่สมาชิกของโครงการCNAP

ในด้านความพร้อม ทั้งทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมด้านสถานที่มีห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายที่เพรียกพร้อมทันสมัย และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และข่าวสารต่างๆกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมที่ทางคณะฯจะจัดอบรมหลักสูตร “IoT Fundamentals Workshop สำหรับผู้สอนในโครงการ CNAP”ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสมาชิกของโครงการ CNAP

รายละเอียด ดังนี้

วิทยากร
คณาจารย์ประจำของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสมาชิกของโครงการ CNAP

ระยะเวลาและสถานที่อบรม
จัดอบรมระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 20 กรกฎาคม 2561 โดยมีระยะเวลาในการอบรมรวมทั้งสิ้น 5 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 กรกฎาคม 2561 (จำนวน 20 คน)

วิธีการสมัคร
สมัครผ่านระบบออนไลน์ ปิดรับสมัครเต็มจำนวนแล้วค่ะ
(มีบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

หมายเหตุ

ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance)

ติดต่อสอบถาม
คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 , 0 2723 4925 หรือ มือถือ: 08 9699 7880

แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ

E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th