โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Scratch เพื่อสนับสนุนการสอนการคิดเชิงคำนวณ” สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักการ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับครู ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ทำให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่ครูจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะให้ครู และบุคลากรในโรงเรียน ได้มีโอกาสนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ตลอดจนเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปได้อีกด้วย

ด้วยความมุ่งมั่นของคณะที่ต้องการพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประเทศและในภูมิภาคอาเซียนทั้งในมิติของการศึกษาและวิจัย การแสวงหาความร่วมมือและการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับหน่วยงานภายนอกในทุกระดับ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการที่จะนำไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประเทศและในภูมิภาคอาเซียนดังกล่าว

ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้เสนอโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เพื่อทำให้บุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ตลอดจนเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปได้

เนื้อหาการอบรม

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏีและปฏิบัติ รวม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย
– Computational Thinking overviews
– Computational Thinking Workshop 1
– Computational Thinking Workshop 2
– อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Scratch
– อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Blockly

วิทยากร

คณาจารย์ประจำของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ครูด้านคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

จัดอบรมระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561
โดยมีระยะเวลาในการอบรมรวมทั้งสิ้น 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2561 (จำนวน 30 คน)

ค่าลงทะเบียนอบรม

ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ :

– ผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแล้ว แต่ต้องการยกเลิกการอบรมจะต้องแจ้งยกเลิกภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

วิธีการสมัครและชำระเงิน

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
Download “แบบเสนอรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม”
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งทาง E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th
หรือ โทรสาร 0 2723 4910 (คุณนุชรี)

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 , 0 2723 4925 หรือ มือถือ: 08 9699 7880
แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ
E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th