รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

✅ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2566 (ภายในเวลา 16.30 น.)

✅ คุณสมบัติ: เพศชาย/หญิง ทุกสัญชาติ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

 

อัตราที่ 1

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ  วิทยาการข้อมูล (data science) สถิติประยุกต์หรือปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 2. มีความรู้ความสามารถ และหรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Generative AI
 • NLP and Language Models
 • Graph Machine Learning
อัตราที่ 2

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ  การออกแบบและการพัฒนาเกม (Game Design and Development) การออกแบบปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน (Interactive Design), การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media design), การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานหรือส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (User Experience Design or User Interface Design)
 2. มีความรู้ความสามารถ และหรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การพัฒนา Game, Computer Graphic หรือ Animation
 • การใช้ game engine เช่น unreal engine หรือ unity
 • การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience Design) หรือ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (User Interface Design)
อัตราที่ 3

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. มีความรู้ความสามารถ และหรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Microservice Application Development
 • CI/CD, Agile and DevOps
 • Software Testing อย่างเช่น User Acceptance Testing, Usability Testing
อัตราที่ 4

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ  เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ (Information Systems/MIS) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ความสามารถ และหรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ธุรกิจดิจิตอล (Digital Business) เช่น เทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech) เทคโนโลยีทางการตลาด (Mar Tech)
 • กระบวนการนำเทคโนโลยีทางดิจิตอลมาปรับใช้กับธุรกิจ (Digital Transformation)

 

[คลิกดูรายละเอียดการสมัคร]

[ดาวน์โหลดใบสมัคร]

สอบถามข้อมูลโทร. 02 329 8000 ต่อ 3272