ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ: “Continual Multi-label Classification via ART-based Clustering”
บรรยายโดย : Professor Dr. Chu Kiong Loo, Department of Artificial Intelligence, Faculty of Computer Science & Information Technology, Universiti Malaya.
วันที่ : 18 มกราคม 2566
เวลา : 10:30 น. – 11:30 น.
สถานที่ : ห้อง Project Based 4 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.
ลงทะเบียนได้ที่ >> [Click here]
(หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 13 มกราคม 2566)
ติดต่อสอบถามได้ที่ อีเมล: rattana@it.kmitl.ac.th