สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร

divider

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ การศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้

1. สาขาวิชาและจำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนทำวิจัย (แผน ก 1) จำนวน   10    คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขา หลักสูตร 4 ปีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และได้ศึกษามาแล้ว 5 ภาคการศึกษาปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการพิจารณาบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้
 • ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.75 ของ 5 ภาคการศึกษาปกติ
 • มีผลงานเชิงวิจัยหรือนวัตกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • มีผลงานประกวดในเชิงนวัตกรรมที่ได้รางวัลหรือผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จากการประกวดระดับชาติหรือนานาชาติ หรือที่จัดหรือร่วมจัดโดยคณะหรือสถาบัน หรือ
  • มีผลงานนวัตกรรมที่มีหลักฐานการนำไปใช้งานจริง หรือ
  •  มีบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
  • มีรายการการสำรวงจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิจัย ที่ได้จากการค้นคว้าบทความที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 บทความ โดยให้ทำสำเนาบทความดังกล่าวแบนท้ายรายงานด้วย ทั้งนี้ในการเขียนรายงานห้ามใช้การแปลหรือคัดลอกบทความมาส่ง ให้เขียนขึ้นจากความเข้าใจในเนื้อหาที่ศึกษาค้นคว้ามาจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่่ง แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปด้วยตนเอง
 • ต้องมีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ. 2560

3. กำหนดการ

รายละเอียด

กำหนดการ

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์             

วันที่ 6 มิถุนายน 2565

สอบสัมภาษณ์     

วันที่ 11 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา      

วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบสารสนเทศและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร วันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

วันลงทะเบียนเรียน

วันที่ 26 ถึง 29 กรกฎาคม 2565

4. วิธีการสมัคร

 • สามารถสมัคร Online ได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

5. การคัดเลือกเข้าศึกษา

การสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

6. หลักฐานการเข้าสอบสัมภาษณ์

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำนาถูกต้อง
 • หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบแสดงผลการเรียนเท่าที่ศึกษา (5 ภาคการศึกษาปกติ)
 • ผลงานในเชิงวิจัยหรือนวัตกรรม
 • หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหนังสือรับรอง

7. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงิน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร หากไม่ดำเนินการตามวัน – เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ผู้ที่ยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วทางสถาบันฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (รายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ดูจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)

8. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนเงิน (บาท)
ภาคการศึกษาที่ 1 (ปี 4 เทอม 1) 15,000
ภาคการศึกษาที่ 2 (ปี 4 เทอม 2) 15,000
ภาคการศึกษาที่ 3 (ปี 5 เทอม 1) 45,000
ภาคการศึกษาที่ 4 (ปี 5 เทอม 2) 45,000

9. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่

 • นักศึกษาที่เข้าศึกษาโครงการแววนวัตกรไม่ต้องรายงานตัว
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยใช้ User Password ของปริญญาตรี

10. ทุนการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรทุนให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรีแววนวัตกร โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-2723-4936 ถึง 4940 หรือ 086 904 1119 

11. ประกาศต่างๆ

กำหนดการต่างๆ  สถาบันจะประกาศทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล www.reg.kmitl.ac.th และ www.it.kmitl.ac.th