สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

divider

เป็นทุนที่จัดสรรสำหรับผู้สมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโท ภายใต้แผนการเรียนที่เน้นการทำวิจัย (ก1) และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ของคณะฯ

ประเภทและจำนวนทุนการศึกษา

 • ทุนการศึกษาที่จัดสรรให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประเภทบุคคลทั่วไป (สำหรับระดับปริญญาโทต่อเอก หรือ ระดับปริญญาตรีต่อเอก)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • นักศึกษาสามัญ (แบบ 1 และ 2) จำนวน 5  ทุน
 • ทุนการศึกษาที่จัดสรรให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประเภทบุคคลทั่วไป (สำหรับแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิจัย)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • แผน  ก1 จำนวน 5  ทุน
 • ทุนการศึกษาที่จัดสรรให้นักศึกษาของสถาบันฯ ระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • แผน ก1 จำนวน 5 ทุน

กรณีมีจำนวนทุนในประเภทใดที่มีผู้ได้รับทุนไม่ครบตามจำนวน ให้สามารถนำจำนวนทุน ที่เหลือไปจัดสรรเพิ่มให้กับทุนประเภทอื่นได้

จำนวนเงินทุนการศึกษา

ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังต่อไปนี้

 • สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
 • สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทต่อเอก ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
 • สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเอก ระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ หรือ เป็นนักศึกษาในหลักสูตรและแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิจัย
 • ต้องมีผลการเรียน หรือ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครเรียน ดังต่อไปนี้
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ในระดับปริญญาตรี หรือต้องเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่ม 1) หรือ SCOPUS หรือ ISI (Web of Science) อย่างน้อย 1 บทความ
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (สำหรับผู้ขอรับทุนที่สมัครเรียนโดยใช้วุฒิปริญญาโท) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 ในระดับปริญญาตรี หรือ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับปริญญาโท หรือ ต้องเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI (Web of Science) อย่างน้อย 1 บทความ
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (สำหรับผู้ขอรับทุน ที่สมัครเรียนโดยใช้วุฒิปริญญาตรี) และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร ตามลำดับ

กำหนดการรับสมัครทุนการศึกษา

รายละเอียด ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2
ยื่นเอกสารสมัครทุนการศึกษาบัดนี้ จนถึง วันที่ 31 พ.ค 65บัดนี้ จนถึง วันที่ 11 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 มิ.ย 65วันที่ 15 พ.ย. 65
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มิ.ย 65วันที่ 19 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาวันที่ 21 มิ.ย 65วันที่ 24 พ.ย. 65

การสมัครขอรับทุนการศึกษา

 • สมัครทางอิเมล์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนส่งมาที่ E-mail : atcharaphorn@it.kmitl.ac.th (ระบุเรื่อง”ขอสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ X-2565 พร้อมชื่อ-สกุล ผู้สมัครขอรับทุน”)
 • ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรและกลุ่มเรียนที่สมัครขอรับทุนด้วย

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครขอรับทุน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (transcript)
 • ผลงานวิจัย (ถ้ามี)

สอบถามเพิ่มเติม

งานบริการการศึกษา ชั้นM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

เบอร์ติดต่อ 0-2723-4936 หรือ 086 904 1119

E-mail :atcharaphorn@it.kmitl.ac.th