ปริญญาโท

กลุ่มเรียนในเวลาราชการ

divider

หลักสูตรใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา ก

แผน ก แบบ ก136 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก236 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาบังคับร่วม12 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาบังคับ3 หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาเลือก3 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017121วิทยานิพนธ์ แผน ก 1
THESIS PLAN A
9 (0-27-0)
รวม9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017121วิทยานิพนธ์ แผน ก 1
THESIS PLAN A
9 (0-27-0)
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017121วิทยานิพนธ์ แผน ก 1
THESIS PLAN A
9 (0-27-0)
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชา หน่วยกิต
06017121 วิทยานิพนธ์ แผน ก 1
THESIS PLAN A
9 (0-27-0)
รวม 9

 ** หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) **

แผน ก แบบ ก2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017441โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE
3 (3-0-6)
06017443พื้นฐานทางธุรกิจ
FUNDAMENTALS OF BUSINESS
3 (3-0-6)
06017444ระบบสารสนเทศระดับองค์กร
ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS
3 (3-0-6)
รวม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017442การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3 (3-0-6)
06017445ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
RESEARCH METHODOLOGY AND STATISTICS
3 (3-0-6)
06017122วิทยานิพนธ์ แผน ก 2
THESIS PLAN B
6 (0-18-0)
รวม 12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017122วิทยานิพนธ์ แผน ก 2
THESIS PLAN B
6 (0-18-0)
06017xxxวิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017122วิทยานิพนธ์ แผน ก 2
THESIS PLAN B
6 (0-18-0)
รวม 6

** หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) **