สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร

divider

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้

1. สาขาวิชาและจำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

 • สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ แผนทำวิจัย (แผน ก1)>>>>จำนวน 5 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หลักสูตร 4 ปี ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และได้ศึกษามาแล้ว 5 ภาคการศึกษาปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการพิจารณาบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้
 • ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.75 ของ 5 ภาคการศึกษาปกติ
 • มีผลงานในเชิงวิจัยหรือนวัตกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • มีผลงานประกวดในเชิงนวัตกรรมที่ได้รางวัลหรือผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จากการประกวดระดับชาติหรือนานาชาติ หรือที่จัดหรือร่วมจัดโดยคณะหรือสถาบัน หรือ
  • มีผลงานนวัตกรรมที่มีหลักฐานการนำไปใช้งานจริง หรือ
  • มีบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
  • มีรายงานการสำรวจวรรณกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำวิจัยที่ได้จากการค้นคว้า บทความที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่า 5 บทความ โดยให้ทำสำเนาบทความดังกล่าวแนบท้ายรายงานด้วย
   ***ทั้งนี้ในการเขียนรายงานห้ามใช้การแปลหรือคัดลอกบทความมาส่ง ให้เขียนขึ้นจากความเข้าใจในเนื้อหาที่ศึกษาค้นคว้ามาจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปด้วยตนเอง***
 • ต้องมีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ. 2560

3. กำหนดการ

รายละเอียดกำหนดการ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 6 มิถุนายน 2565
สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 21 มิถุนายน 2565
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบสารสนเทศและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารวันที่ 27 มิถุนายน ถึง วันที่ 1 กรกฏาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
รายงานตัวออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตวันที่ 11 ถึง 15 กรกฎาคม 2565
วันลงทะเบียนเรียนวันที่ 26 ถึง 29 กรกฎาคม 2565
วันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 สิงหาคม 2565

4. วิธีการสมัคร

 • สามารถสมัคร Online ได้ที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • ชำระเงินค่าสมัครในอัตราค่าสมัคร 500 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และนำไปชำระเงินค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง
  • ชำระผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ
  • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
   (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ)

5. การคัดเลือกเข้าศึกษา

การสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

6. หลักฐานการสัมภาษณ์

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำนาถูกต้อง
 • หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรือเท่าที่ศึกษา (ในกรณีอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย)
 • ผลงานในเชิงวิจัยหรือนวัตกรรม
 • หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหนังสือรับรอง

7. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และการชำระเงิน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา ในข้อ 2) ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร หากไม่ดำเนินการตามวัน – เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ผู้ที่ยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วทางสถาบันฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (รายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ดูจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)

8. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวนเงิน (บาท)
ภาคการศึกษาที่ 1 (ปี 4 เทอม 1)15,000
ภาคการศึกษาที่ 2 (ปี 4 เทอม 2)15,000
ภาคการศึกษาที่ 3 (ปี 5 เทอม 1)45,000
ภาคการศึกษาที่ 4 (ปี 5 เทอม 2)45,000

9. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่

 • นักศึกษาที่เข้าศึกษาโครงการแววนวัตกรไม่ต้องรายงานตัว
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยใช้ User Password ของปริญญาตรี

10. ทุนการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรทุนให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรีแววนวัตกร โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-2723-4900 หรือ 080 172 5221

11. ประกาศต่าง ๆ

กำหนดการต่างๆ  สถาบันจะประกาศทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล www.reg.kmitl.ac.th และ www.it.kmitl.ac.th