ผู้บริหาร

divider

ผู้บริหารคณะ

รศ.ดร. ศิริเดช บุญแสง

คณบดี

ผศ.ดร. กมล วสะภิญโญกุล

รองคณบดี

รศ.ดร. วรพจน์ กรีสุระเดช

รองคณบดี

รศ.ดร. พรฤดี เนติโสภากุล

รองคณบดี

รศ.ดร. กิติ์สุชาต พสุภา

รองคณบดี

ผศ.ดร. บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล

ประธานสาขา

ผศ.ดร. สุภกิจ นุตยะสกุล

ผู้ช่วยคณบดี

อ. วารุนี บัววิรัตน์

ผู้ช่วยคณบดี

ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส

ผู้ช่วยคณบดี

ดร. ศิรสิทธิ์ โล่ห์ชนะจิต

รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเชิงลึก

นางสาว ณิศวรา จันทร์เพ็ชร

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ