Icon 02แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ NST

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557  ข้อบังคับสถาบันข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553  และข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้ากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2556 

มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

 แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ

(1)   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ

(2)   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ

(3)   ได้รับความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้

โครงสร้างหลักสูตร

 แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 

 

แผน                                                                     38       หน่วยกิต

   ก.  หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ                                    6      หน่วยกิต

   ข.  หมวดวิชาบังคับ                                                26      หน่วยกิต

   ค.  หมวดวิชาเลือก                                                   6      หน่วยกิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017851

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   

Management Information Systems

3 (3-0-6)

06017852

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

Information Systems Development

3 (3-0-6)

06017860

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

COMPUTER NETWORKS

3 (3-0-6)

รวม

9

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017854

 

การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล

DATABASE DESIGN AND MANAGEMENT

3 (3-0-6)

06017861

การบริหารออกแบบและจัดการเครือข่าย

NETWORK ADMINISTRATION, DESIGN, AND MANAGEMENT

3(3-0-6)

06017862

การบริหารออกแบบและจัดการระบบ       

SYSTEM ADMINISTRATION, DESIGN, AND MANAGEMENT 

3(3-0-6)

                                         รวม

9

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017863

ความมั่นคงของเครือข่ายและระบบ

NETWORK AND SYSTEM SECURITY

3(3-0-6)

06017853

การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการINFORMATION LITERACY AND TECHNICAL WRITING

2 (2-0-4)

06017752

การศึกษาอิสระ 1                                        

independent study 1        

3(0-9-0)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

                                         รวม

11

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

06017864

การกำกับดูแลและการจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE AND SERVICE MANAGEMENT

3(3-0-6)

06017753

การศึกษาอิสระ 2                                        

independent study 2        

3(0-9-0)

06017xxx

วิชาเลือก

ELECTIVE COURSE

3(3-0-6) / 3 (2-2-5)

                                         รวม

9

                        รวมตลอดหลักสูตร                             38     หน่วยกิต