ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงและประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงและประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2553 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ประเภทรับตรง เอกสารแนบ
  2. ประเภทโควตานักเรียนเรียนดี เอกสารแนบ
  3. ประเภทโควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกสารแนบ
  4. วันเวลา วิชาที่สอบ และข้อปฏิบัติในการสอบ เอกสารแนบ