ปริญญาตรี

ทุนการศึกษา

divider

สำหรับนักศึกษาใหม่

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

รายละเอียดเกี่ยวกับทุนต่างๆ ให้ติดต่อได้ที่ งานกิจการนักศึกษา ห้อง M12 ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ