สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์

divider

คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา

  1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมใน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
  2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่2 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียน และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกำหนด
  4. มีความประพฤติดี ไม่เคยฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา

การได้รับทุนการศึกษา

  1. ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
  2. ทุนประเภทนี้มีระยะเวลาการให้ทุน 1 ภาคการศึกษา