วิชาโท

รายละเอียดอื่นๆ

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 • ระเบียบสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ. 2560
 • ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้ากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2556
 • คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตาม ข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบการจัดการศึกษา

 • ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
 • โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

 • กลุ่มเรียนในเวลาราชการ  :        วันจันทร์ –ศุกร์
 • กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ  :      วันเสาร์ – อาทิตย์
  • ภาคการศึกษาที่ 1       เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน
  • ภาคการศึกษาที่ 2       เดือนมกราคม – เดือนเมษายน

วัน-เวลาระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรในการดำเนินการเรียนการสอน

นักศึกษาสามารถใช้ระยะเวลาศึกษาให้ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา