หลักสูตรวิชาโท
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิชาโท

ชื่อหลักสูตรวิชาโท

ชื่อภาษาไทย :     ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก

ชื่อภาษาอังกฤษ:   Artificial Intelligence and Deep Learning

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ9 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับเลือก6 หน่วยกิต
รวม15 หน่วยกิต

แบ่งเป็น 2 โมดูล

Module 1 : AI Foundation and Tools
– Elements of Artificial Intelligence
– Python Programming for Machine Learning
– Neural network and Deep Learning
9 หน่วยกิตModule 2 : AI Applications เลือกเรียน จากหมวดวิชาบังคับเลือก
– Internet of Things with Artificial Intelligence
– AI Deep Learning for Computer Vision
– AI Chatbot Development
– Natural Language Processing with Deep Learning
– Cluster Analysis and Pattern Recognition
6 หน่วยกิต
รายวิชา

หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
06046001Elements of Artificial Intelligence3 (3-0-6)
06046002Python Programming for Machine Learning3 (3-0-6)
06046003Neural networks and Deep Learning3 (3-0-6)

หมวดวิชาบังคับเลือก (เลือกเรียน 6 หน่วยกิต)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
06046004Internet of Things with Artificial Intelligence3 (3-0-6)
06046005AI Deep Learning for Computer Vision3 (3-0-6)
06046006AI Chatbot Development3 (3-0-6)
06046007Natural Language Processing with Deep Learning3 (3-0-6)
06046008Cluster Analysis and Pattern Recognition3 (3-0-6)

แผนการศึกษา

ปีที่… ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
06046001Elements of Artificial Intelligence3 (3-0-6)
06046002Python Programming for Machine Learning3 (3-0-6)
06046003Neural networks and Deep Learning3 (3-0-6)

ปีที่… ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
06046004Internet of Things with Artificial Intelligence3 (3-0-6)
06046005AI Deep Learning for Computer Vision3 (3-0-6)
06046006AI Chatbot Development3 (3-0-6)
06046007Natural Language Processing with Deep Learning3 (3-0-6)
06046008Cluster Analysis and Pattern Recognition3 (3-0-6)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ผ่านการเรียนวิชาเขียนโปรแกรมมาอย่างน้อย 1 วิชา

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย

สถานภาพหลักสูตร

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) โดยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท ซึ่งมีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)