การรับสมัคร

divider

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ผ่านการเรียนวิชาเขียนโปรแกรมมาอย่างน้อย 1 วิชา

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดกำหนดการ
รับสมัครออนไลน์
(เลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ยืนยันสิทธิ์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
ยืนยันรายวิชาที่เลือกลงทะเบียนเรียนวันที่ 4 – 7 มกราคม 2565

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th
หรือ https://www.reg.kmitl.ac.th/index/group_news.php?group=2&date=2021-05-18+16%3A46%3A14

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายทั้งหลักสูตร 15,000 บาท

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
(เรียนเสริมออนไลน์ในวันธรรมดา เวลา 16.00 – 18.00 น. ตามการนัดหมายจากอาจารย์ผู้สอน ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสอบสัมภาษณ์

กำหนดการสอบ

  • วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. (กำหนดการรายงานตัว เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)
  • สถานที่สอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สิ่งที่ต้องนำมา

สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) โดยให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

*หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์*

ยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ในวันที่ ….

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0896997880