โครงการอบรม “การพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Things”

หลักการ

จากกรอบแนวทางการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ในฐานะที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในช่วงวัยนักศึกษา ซึ่งตรงกับแผนการพัฒนาฯ ในวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) พบว่าในช่วงวัยนี้มียุทธศาสตร์ 3 ด้านคือ การพัฒนาศักยภาพคนไทย การสร้างความมั่นคงในชีวิต และ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ดังนั้นในโครงการนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนไทย โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คือ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 จะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาแรงงานในสาขาที่ขาดแคลนหรืออุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ และ พบว่าปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแรงงานได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างสรรงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติต่อไป

ทางโครงการจึงได้จัดทำ โครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thingsให้กับนักศึกษาระดับ ปวส และระดับปริญญาตรี รวมไปถึงบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาฮาร์ดแวร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Internet of Things ได้เป็นอย่างดีโดยในปีนี้จะเป็นการดำเนินโครงการในปีแรก และคาดว่าเมื่อดำเนินโครงการแล้วจะมี แรงงานสำเร็จการฝึกอบรมตามมาตรฐานฝึกมากกว่า ร้อยละ 80

เนื้อหาการอบรม

ประกอบด้วย  4  ส่วน  เนื้อหาดังนี้

1.       Arduino

 • ความรู้ความใจเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐาน
 • การต่อวงจรพื้นฐานของ Arduino platform
 • การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมสื่อสารแบบอนุกรม
 • การเขียนโปรแกรมแสดงค่าออกจอ LCD
 • การเขียนโปรแกรมสื่อสารแบบI2C
 • การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.       Internet of Things

 • หลักการของ Internet of Things
 • โปรโตคอล MQTT
 • การใช้ Arduino ในการสื่อสารโดยใช้ MQTT Protocol
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้ Arduino และสื่อสารผ่าน MQTT Protocol
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ กับ Website ผ่าน Web Socket

3.      Raspberry Pi 3

 • หลักการพื้นฐานของ Raspberry Pi 3
 • การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต
 • การนำ Raspberry Pi มาสร้างเป็น IoT Gateway
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้ Raspberry Pi และสื่อสารผ่าน MQTT Protocol

4.       Node MCU

 • หลักการพื้นฐานของ Node MCU
 • การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้ Node MCU และสื่อสารผ่าน MQTT Protocol

 

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และวิทยากรภายนอก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักศักษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี
 • บุคคลทั่วไป (บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาฮาร์ดแวร์ และต้องการได้รับการพัฒนาฝีมือ)

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

รอบ

วันที่อบรม

ห้องอบรม

 ณ  อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สจล.

  เวลาอบรม

(เสาร์-อาทิตย์)

รอบที่ 1  วันที่ 11 – 12 และ 18 – 19 พ.ย.  2560   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  ห้อง   304 09.00- 16.00 น
รอบที่ 2  วันที่ 25 – 26 พ.ย.  และ 2 – 3 ธ.ค.  2560   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  ห้อง   304  09.00- 16.00  น
รอบที่ 3  วันที่ 16 – 17 และ  23 – 24 ธ.ค.  2560   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  ห้อง   304  09.00- 16.00  น
รอบที่ 4  วันที่ 13 – 14 และ  20 – 21 ม.ค.  2561   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  ห้อง   304  09.00- 16.00  น

 

การรับสมัคร

รอบ

วันที่อบรม

รับสมัคร

รอบที่ 1   วันที่ 11 – 12 และ 18 – 19 พ.ย.  2560   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  2 พฤศจิกายน  2560
รอบที่ 2   วันที่ 25 – 26 พ.ย.  และ 2 – 3 ธ.ค.  2560   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  15 พฤศจิกายน  2560
รอบที่ 3   วันที่ 16 – 17 และ  23 – 24 ธ.ค.  2560   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  6  ธันวาคม  2560
รอบที่ 4   วันที่ 13 – 14 และ  20 – 21 ม.ค.  2561   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  3  มกราคม  2561

 

จำนวนรับสมัคร

รอบละ  40   คน

ค่าลงทะเบียน

ฟรี !!

(ไม่มีบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

ตารางการอบรม

รอบที่

เวลา

เนื้อหา  

08.30 – 09.00 น.

 ลงทะเบียน
รอบที่ 1

วันที่ 11 – 12 และ 18 – 19 พ.ย.  2560

 

รอบที่ 2

วันที่ 25 – 26 พ.ย.  และ 2 – 3 ธ.ค.  2560

 

รอบที่ 3

วันที่ 16 – 17 และ  23 – 24 ธ.ค.  2560

 

 

รอบที่ 4

วันที่ 13 – 14 และ  20 – 21 ม.ค.  2561

 

 

 

 

 

 

 

09.00 – 16.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Arduino

 • ความรู้ความใจเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐาน
 • การต่อวงจรพื้นฐานของ Arduino platform
 • การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมสื่อสารแบบอนุกรม
 • การเขียนโปรแกรมแสดงค่าออกจอ LCD
 • การเขียนโปรแกรมสื่อสารแบบI2C
 • การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2   Internet of Things

 • หลักการของ Internet of Things
 • โปรโตคอล MQTT
 • การใช้ Arduino ในการสื่อสารโดยใช้ MQTT Protocol
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้ Arduino และสื่อสารผ่าน MQTT Protocol
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ กับ Website ผ่าน Web Socket

3   Raspberry Pi 3

 • หลักการพื้นฐานของ Raspberry Pi 3
 • การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต
 • การนำ Raspberry Pi มาสร้างเป็น IoT Gateway
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้ Raspberry Pi และสื่อสารผ่าน MQTT Protocol

4   Node MCU

 • หลักการพื้นฐานของ Node MCU
 • การเขียนโปรแกรมส่งค่าออกจากพอร์ต
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าเข้าพอร์ต
 • การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยใช้ Node MCU และสื่อสารผ่าน MQTT Protocol

 

เงื่อนไข

ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด และสอบผ่านเกิน 80% จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance)

วิธีสมัคร

 •  สมัครผ่านระบบออนไลน์   http://www.it.kmitl.ac.th/wp-content/system/files/content/download%20(1).jpg   **ปิดรับสมัคร **
 •   รอบที่ 1   (เต็มแล้ว)  ประกาศรายชื่อ       กรณี ต้องการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งกลับด่วน เพื่อทางโครงการฯ จะได้แจ้งลำดับสำรองแทนที่ต่อไป
 •  รอบที่ 2   (เต็มแล้ว)  รอประกาศรายชื่อ          กรณี ต้องการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งกลับด่วน เพื่อทางโครงการฯ จะได้แจ้งลำดับสำรองแทนที่ต่อไป
 •   รอบที่ 3   (เต็มแล้ว)  รอประกาศรายชื่อ      กรณี ต้องการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งกลับด่วน เพื่อทางโครงการฯ จะได้แจ้งลำดับสำรองแทนที่ต่อไป
 •   รอบที่ 4   (เต็มแล้ว)  รอประกาศรายชื่อ        กรณี ต้องการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งกลับด่วน เพื่อทางโครงการฯ จะได้แจ้งลำดับสำรองแทนที่ต่อไป

 

หมายเหตุ   สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  และคณะฯจะแจ้งรายชื่อผู้ได้เข้ารับการอบรม ทางเว็บไซต์ของคณะฯให้ทราบต่อไป

(หากมีความจำเป็นสุดวิสัยที่ต้องยกเลิก โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนปิดรับสมัคร 3 วันทำการ)

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี  โทร.  0 2723 4927   มือถือ   08 9699 7880

แฟกซ์   0 2723 4910  ในวันและเวลาราชการ

E-mail:    nutcharee@it.kmitl.ac.th