ไอทีลาดกระบังเปิดอบรมหลักสูตร CCNA สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่น 13

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เปิดอบรม  “หลักสูตร  CCNA  สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่นที่ 13” (The  13th  CCNA for Instructor of Cisco Networking Academy Program) จัดให้สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสาชิกของโครงการ CNAP

หลักสูตรอบรม แบ่งเป็น  3  หลักสูตรย่อย ดังนี้

1)   หลักสูตร   CCNA  1-2
2)    หลักสูตร   CCNA  3-4 or  Fast  Track
3)   หลักสูตร   CCNA  Security

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดและทำการสมัครได้ที่ :   http://www.it.kmitl.ac.th/acad-services/training-course/cnap          หรือสอบถามเพิ่มเติม   โทร.  0 2723 4927   และ  08 9699 7880   แฟกซ์:  0 2723 4910  (ในวันและเวลาราชการ)                           อีเมล: nutcharee@it.kmitl.ac.th