ไอทีลาดกระบัง-จัดอบรมฟรี สำหรับศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป หัวข้อ “เทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆ Cloud Technology”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆ Cloud Technology ขึ้น เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมในการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการก้าวไปของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับ ศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคคลทั่วไปผู้เกี่ยวข้องกับงานด้าน Cloud Technology เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้ในการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป

เปิดรับสมัคร:   ตั้้งแต่บัดนี้ถึง  15  พฤศจิกายน  2555  รับจำนวน 20 คน เท่านั้น !!!!!

วันจัดอบรม:    วันเสาร์ – วันอาทิตย์  ระหว่างวันที่  24-25 พฤศจิกายน 2555  จำนวน 2 วัน

สถานที่:        อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สจล.

สอบถามข้อมูล:   โทร.  0 2723 4927, 0 2723 4925 และ  08 9699 7880

E-mail :    nutcharee@it.kmitl.ac.th

ดูลายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1051