รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (จำนวน 3 อัตรา)

เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2567 (ภายในเวลา 16.30 น.)

คุณสมบัติ: เพศชาย/หญิง ทุกสัญชาติ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

 

อัตราที่ 1

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ  วิทยาการข้อมูล (data science) สถิติประยุกต์หรือปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

2) มีความรู้ความสามารถ และหรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Data Engineering
 • Cloud Technology for Data Science and Data Engineering
 • Big Data Technology
 • Generative AI
 • NLP and Language Models
 • Graph Machine Learning

 

อัตราที่ 2

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ  การออกแบบและการพัฒนาเกม (Game Design and Development) การออกแบบปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน (Interactive Design), การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media design), การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานหรือส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (User Experience Design or User Interface Design)

2) มีความรู้ความสามารถ และหรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การพัฒนา Game, Computer Graphic หรือ Animation
 • การใช้ game engine เช่น unreal engine หรือ unity
 • การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience Design) หรือ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (User Interface Design)

 

อัตราที่ 3

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2) มีความรู้ความสามารถ และหรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Microservice Application Development
 • CI/CD, Agile and DevOps
 • Software Testing อย่างเช่น User Acceptance Testing, Usability Testing

 

[คลิกดูรายละเอียดการสมัคร]
[คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร]