ประกาศ สถานที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท (กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 (Update)

 

ประกาศ สถานที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท (กลุ่มนอกเวลาราชการ) ภาคเรียนที่ 1/2554 (Update)

  • ตารางสอนแขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IST)   
  • ตารางสอนแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM)  

    • นักศึกษา  ITM  Sec 1   รหัสนักศึกษา  54660701 – 54660765
    • นักศึกษา  ITM  Sec 2   รหัสนักศึกษา  54660766 – 54660819

*** ทั้งนี้คณะขอนัดชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวตามวันและเวลาดังนี้

นักศึกษาแขนงวิชา ITM วันอังคารที่ 24 พ.ค. 2554 เวลา 19.30 – 20.30 น. ชั้น 10 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

นักศึกษาแขนงวิชา IST วันพุธที่ 25 พ.ค. 2554  เวลา 19.30 – 20.30 น.  ชั้น 10 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3