ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ชำระเงินค่าสอบประมวลความรู้ 2/2553

ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีรายชื่อตาม file ที่แนบมานี้  ชำระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ 2/2553
จำนวน 1,800 บาท
โดยให้นักศึกษาเข้าไป login ระบบสารสนเทศของนักศึกษา เว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ http://www.reg.kmitl.ac.th แล้วเข้าไปคลิ๊กตรงข้อมูลการชำระเงิน> ยอดค้างชำระ โดยให้ปริ้นค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 6 – 7 เมษายน 2554  มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ประจำภาคเรียนที่ 2/2553

 

** สำหรับรหัส 51 ขึ้นไปสอบครั้งที่ 1 ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียนมการสอบ สอบครั้งที่ 2 เป็นต้นไป จ่าย 1,800 บาท

 

**สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2723-4936-9 (ลาดกระบัง) และ 0-2723-4984-5 (ชินวัตร 3)