รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร

รายระเิอียดของการสมัครการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร

กำหนดยื่นใบสมัครคัดเลือกด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554จนถึงวันที่ 10 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2554  ณ งานอาคารสถานที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันและเวลาราชการ