บรรยายพิเศษจาก SCB

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “QUANTITATIVE MODELS & ENTERPRISE ANALYTICS for BANKING & FINANCE – w/ introduction to DEEP LEARNING & MACHINE INTELLIGENCE”ให้กับน้องๆ นักศึกษาทุกคณะในรั้วแคแสด โดยได้รับเกียรติจากดร.พูมใจ นาคสกุล(อดีตผู้บริหารส่วน ฝ่ายวิจัย สายนโยบายการเงิน และอดีตผู้บริหารทีม ทีมแบบจำลองเชิงปริมาณและวิศวกรรมการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง First Senior Vice President (FSVP), Quantitative Models & Enterprise Analytics ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มูลนิธิมั่นพัฒนา) สำหรับการบรรยายนี้จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องบรรยาย M23 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. สำหรับน้องที่สนใจสามารถลงทะเบียนหน้างาน หรือ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่: คลิกเพื่อลงทะเบียน 

และสำหรับน้องๆ ที่สนใจร่วมงานกับ QMEA สามารถสมัครงานหลังจบการบรรยาย โดยเตรียม Resume พร้อมด้วยเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว หรือ ส่งใบสมัครมาที่ QMEA@SCB.CO.TH ระบุหัวข้อ “SCB-QMEA 2017 Talent Search”

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม