ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการ "ปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 (ปริญญาตรี,ปริญญาโท)"

ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม  2554 เริ่มเวลา 10.00 น. – 12.00 น. (นักศึกษาใหม่ปริญญาโท)

และเวลา 13.00 น. – 15.00 น. (นักศึกษาใหม่ปริญญาตรี)

ณ  ห้องประชุม 116 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น  1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

 

กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี