คณะไอทีลาดกระบังรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ

เปิดรับสมัครบัดนี้ – 19 มิถุนายน 256

ตำแหน่ง  อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ระบบสารสนเทศ (Information Systems/MIS) | หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ความสามารถ และ/หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่
  – ธุรกิจดิจิตอล (Digital Business) เช่น เทคโนโลยีทางการเงิน (Finance Technology) เทคโนโลยีทางการตลาด (Marketing Technology) กระบวนการนำเทคโนโลยีทางดิจิตอลมาปรับใช้กับธุรกิจ (Digital Transformation)
  – การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย แอนิเมชัน เกมส์คอมพิวเตอร์
  – การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience Design) หรือ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (User Interface Design)
  – วิทยาการข้อมูล (Data Science) การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics)
  – การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ช่องทางและวิธีการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร >>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<
 2. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว พร้อมแนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน รวมถึงหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการสมัคร มาทางอีเมล:  hr@kmitl.ac.th
 3. ตั้งชื่อหัวเรื่องว่า “สมัครสอบแข่งขันพนักงาน สายวิชาการ – (พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร)”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ทาง www.hr.kmitl.ac.th

สอบถามข้อมูล โทร. 0 2723 4921-2 (คุณรุ่งทิวา/วิภาดา งานบริหารทรัพยากรบุคคล)