รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับสมัครงาน

ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 5 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ (Information Systems/MIS) และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษ (ดูจากรายละเอียดเพิ่มเติม)
_________________________________________________________

*หากมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ธุรกิจดิจิตอล (Digital Business) เช่น เทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech) เทคโนโลยีทางการตลาด (Mar Tech) กระบวนการนำเทคโนโลยีทางดิจิตอลมาปรับใช้กับธุรกิจ (Digital Transformation)
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย แอนิเมชัน เกมส์คอมพิวเตอร์
การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience Design) หรือ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (User Interface Design)
วิทยาการข้อมูล (Data Science) การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics)
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 21 ธันวาคม 2561

การรับสมัคร: สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ติดต่อคุณปิรันญา 02-329-8000 ต่อ 3272)

ดาวน์โหลดใบสมัคร: https://goo.gl/4gUC4o

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://goo.gl/HYXnxg