รางวัลยอดเยี่ยม โครงการ Parliament Hackathon

ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการเข้าร่วมโครงการ “Parliament Hackathon” ซึ่งเป็นการแข่งขันออกแบบแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงไอเดียการออกแบบแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ประกอบไปด้วย เรื่องกฎหมาย (Law Platform) เรื่องงบประมาณ (Budget Platform) และเรื่องร้องเรียน (Complaint Platform) เพื่อจุดประกายแนวคิดใหม่ๆ รวมไปถึงการสร้างพื้นที่ในการช่วยเหลือสังคมและสร้างประโยชน์กับให้กับประเทศชาติ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารรัฐสภา สัปปายะสภาสถาน (เกียกกาย) สามเสน

ทีมนักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในครั้งนี้ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 4 คนด้วยกัน คือ นายพชร ศรียอดเวียง, นายธนพนธ์ วงศ์ประเสริฐ, นายปรัชญา ประภาวัต และนายรัตนวิช สินบวรพิชัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3  

สำหรับผลงานของทีมนักศึกษาไอทีลาดกระบังนั้น ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในหัวข้อ “Participation Platform” โดยผลงานมีชื่อว่า “Mitr” ซึ่งเป็นแนวคิดการออกแบบแพลตฟอร์มในการแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนต่างๆ ของประชาชน ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีแนวคิดเทคนิคการสร้างเป็น Web Application โดยรูปแบบแนวคิดการทำงานของระบบจะมีการรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์ จากนั้นวิเคราะห์เหตุ และส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ

สำหรับชื่อผลงาน “Mitr” นั้นมาจากคำว่าเป็นมิตร เพื่อสร้างจุดยืนแนวคิดให้แสดงถึงความเป็นมิตรต่อการใช้งาน เพื่อให้บุคคลธรรมดาทั่วไป หรือผู้คนที่ไม่ถนัดการใช้งานเทคโนโลยี ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกที่สุด ลดขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ทำเรื่องยากให้ง่ายขึ้นและชัดเจน