ชนะเลิศโครงการ Financial Cyber Security Bootcamp 2019

ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ Financial Cyber Security Bootcamp 2019 ที่จัดขึ้นโดย ​ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจด้าน Cybersecurity ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้าน Cybersecurity จากผู้เชี่ยวชาญในภาคการเงิน และมีโอกาสแสดงศักยภาพและพัฒนาตัวเองผ่านการแข่งขันการป้องกันและโจมตีด้าน Cybersecurity ด้วยระบบจำลอง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้าน Cybersecurity ในภาคการเงินของไทย

โครงการ Financial Cyber Security Bootcamp 2019 นี้มีนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 14 แห่ง รวมกว่า 64 คน ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โดยทำการจับกลุ่มรวมทีมเพื่อทำการแข่งขัน Capture the flag ในรูปแบบ Attack & Defense ซึ่งจะต้องทำการโจมตี หรือเรียกง่ายๆ ว่าเจาะระบบทีมอื่น  และต้องป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้โดนทีมโจมตีในเวลาเดียวกัน

ทีม @NooM X-Consult ได้คว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการแข่งขันในครั้งนี้  โดยทำคะแนนทิ้งห่างทีมอื่นๆ อย่างขาดลอย สำหรับทีม @NooM X-Consult ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 4 คนด้วยกัน คือ นายพุฒิเมธ ธรรมแสง, นายฟุ้งเกียรติ เผด็จตะคุ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะไอทีลาดกระบัง) นายวีรภัทร ทรัพย์สมบูรณ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะไอทีลาดกระบัง) และเพื่อนร่วมทีมต่างสถาบัน นายรชตะ คำพิทักษ์ (นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)