The Final Presentation Award โครงการ KBTG Internship Bootcamp 2019

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กวาดรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการ KBTG Internship Bootcamp 2019 ที่จัดขึ้นโดย บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และไอเดียในการทำงาน ระหว่าง พนักงานของบริษัท กับนักศึกษาและคณาจารย์จากหลายสถาบันการศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ

สำหรับโครงการในครั้งนี้ ทีมนักศึกษาจากคณะไอทีลาดกระบัง ได้คว้ารางวัล จาก 2 สาขารางวัล ประกอบด้วย รางวัล The Final Presentation Award และ Popular Vote Award จากสาขา Developer กับผลงานโครงการเรื่อง “แอพพลิเคชั่นสำหรับเด็ก K Plus Kids” แอพพลิเคชั่นสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน ได้เข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างปลอดภัย ฝึกให้น้องๆใช้เงินเป็นและเห็นคุณค่าของเงิน โดยอยู่ภายในการดูแลของผู้ปกครองและช่วยส่งเสริมวินัยทางการออมแก่น้องๆ สำหรับผลงานชิ้นนี้ เป็นผลงานของ นายนาธาร เยี่ยงศุภพานนทร์ และ นางสาวนุสบา เขียนประสิทธิ์ นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาวิศวกรรมซอร์ฟแวร์   

และอีกหนึ่งรางวัลหนึ่ง คือ รางวัล Best Progress & Effort Award และพ่วงด้วย Popular Vote Award จากสาขา Machine Learning กับผลงานโครงการ “Dependency Parser” ที่จะช่วยให้การแก้ปัญหาด้าน Natural Language Processing ในภาษาไทย ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเป็นผลงานของ นายสัตยา สิงห์กุล นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชา อัจฉริยะภาพทางธุรกิจ (Business intelligence) และ นายบริรัฐ คำปิงยศ นักศึกษาปี 4 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนร่วมทีมจากต่างสถาบัน

สำหรับโครงการในครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ถึง 2 สิงหาคม 2562 โดยได้มีพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 1  สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จํากัด