Best Paper Award งานประชุมวิชาการ KST 2019

นายบุญฤทธิ์ พิริย์โยธินกุล นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัล Best Paper Awardในงานประชุมวิชาการ The 2019 – 11th  International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST) จากผลงานวิจัยเรื่อง “Detecting Text in Manga using Stroke Width Transform” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. กิติ์สุชาต พสุภา และ Prof. Masanori Sugimoto จากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การประชุมวิชาการ  The 2019 – 11Th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST) ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรม Novotel Phuket Vintage Park จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2562 งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และร่วมกันแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในขอบเขตองค์ความรู้ด้าน Intelligent Technologies ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและนักพัฒนา นอกจากนี้งานประชุมยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่แสดงศักยภาพและผลงานต่าง ๆ อีกด้วย

สำหรับผลงานวิจัย “Detecting Text in Manga using Stroke Width Transform” เป็นผลงานต่อเนื่องมาจากโครงการสหกิจของนายบุญฤทธิ์ พิริย์โยธินกุล ที่ได้เข้าร่วมโครงการสหกิจและวิจัย ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาสี่เดือน โดยงานวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายในการตรวจหาตำแหน่งข้อความบนภาพมังงะหรือภาพการ์ตูนญี่ปุ่นด้วยระบบอัตโนมัติ ทำงานบนแนวคิดที่ว่าอักษรต่าง ๆ มีขนาดอักษรและขนาดของเส้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ วิธีการนี้จะวิเคราะห์ความกว้างของเส้นวัตถุใด ๆ ในภาพและเลือกมาเฉพาะที่เข้าข่ายกฏเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จากนั้นใช้ Support Vector Machine ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการ Machine Learning มาวิเคราะห์รูปร่างลักษณะเฉพาะของแต่ละตัวอักษรเพื่อคัดแยกอักษรออกจากวัตถุอื่น ๆ ในขั้นตอนสุดท้ายผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่าวิธีการใหม่ที่พัฒนาขึ้นมานี้ทำงานได้มีประสิทธิภาพดีกว่าวิธีการอื่น ๆ ที่พัฒนามาก่อนหน้า