เหรียญเงินจากการเข้าแข่งขัน Asia Pacific Choir Games 2017

นายวรุตม์ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ และ นายธีระวัฒน์ ธีระธำรงรักษ์ 2 นักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ไอทีลาดกระบัง) กับการเป็นสมาชิกคณะประสานเสียง KMITL CHORUS คณะประสานเสียงนักศึกษารั้วพระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยได้เข้าร่วมการเข้าแข่งขัน Asia Pacific Choir Games 2017 รายการ Musica Sacra with accompanimentในการจัดการแข่งขันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประชุมเชิงปฏิบัติสำหรับวงขับร้องประสานเสียงทั่วเอเชียแปซิฟิค และทำให้กรุงโคลอมโบกลายเป็นศูนย์กลางการร้องเพลงในทวีปเอเชียแปซิฟิค ซึ่งงานนี้ถูกจัดขึ้นผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติที่ดีที่สุด มีการเชิญกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการขับร้องและดนตรีมาจากทั่วโลก และยังเป็นการเปิดโอกาสให้วงหน้าใหม่ต่างๆได้มีโอกาสมาแสดงศักยภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560ที่ผ่านมา ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้คณะประสานเสียง KMITL CHORUS ได้คว้ารางวัลเหรียญเงินมาครอง โดยมี อ.ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้สอนและเป็นวาทยกร