รองชนะเลิศอันดับสอง National Software Contest 2017

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจาก การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017จัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC ซึ่งได้ทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศและประกาศผลการแข่งขันไปเมื่อระหว่างวันที่ 15 – 17มีนาคม 2560ที่ผ่านมา ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

การแข่งขัน National Software Contest (NSC) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเอาความรู้ที่ได้เรียน มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้มีการประกวดแข่งขันชิง เงินรางวัลในระดับประเทศ อันจะเป็นการสร้างเวทีสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับอาชีพต่อไป

ทีมนักศึกษาจากคณะไอทีลาดกระบังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในหมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ระดับนิสิต นักศึกษา กับผลงานที่มีชื่อว่า “ระบบค้นหาตำแหน่งผู้ประสบภัยด้วยสมาร์ทโฟนโดยปราศจากระบบโทรคมนาคม” ในทีม ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 คนด้วยกัน คือ นายพัชรพล จอกสมุทร, นายบุญฤทธิ์ พิริย์โยธินกุล และนายชยพล ไชยมงคลนิมิต นักศึกษาจากชั้นปีที่สอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิติ์สุชาต พสุภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้การดูแลและสนับสนุน