ชนะเลิศสหกิจศึกษานวัตกรรมดีเด่น 2560

ประกาศผลผู้ชนะเลิศอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ด้านนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของสหกิจศึกษา และยังถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคล องค์กรหรือหน่วยงาน ในการสร้างสรรค์ผลงานสหกิจศึกษา อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาแก่ประชาคมภายนอกอีกด้วย

สำหรับผู้คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ด้านนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 คือ นายศราวุธ หงสกุล นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง กับผลงานที่มีชื่อว่า “Design and Implement platform as a service with Multi Path TCP for home & business” และได้เป็นตัวแทนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไปแข่งขันในระดับเครือข่ายอุดมศึกษาต่อไป